KVK

ÖZEL MURATPAŞA İNGİLİZ KÜLTÜR YABANCI DİL KURSU

İngiliz Kültür®
Yabancı Dil Kursları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Alfa Kağan Özel Eğitim Hizmetleri Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.(Özel Muratpaşa İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu)” tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Alfa Kağan Özel Eğitim Hizmetleri Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:
 • Eğitim ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz
 • Aramanın teyidi, bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi ve ilerde oluşabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla yapacağımız telefon görüşmelerinin kayıt altına alınması

Amaçlarıyla işlenecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI:

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için sizinle iletişim kurmak amacıyla; çağrı merkezi ve sms-mailing hizmeti aldığımız veri işleyen iş ortaklarımızla, fiziksel sunucu hizmeti aldığımız veri işleyen iş ortağımızla, pazarlama faaliyetleri çerçevesinde ad-soyad ve iletişim verileriyle sınırlı olmak üzere yurtdışında Google ve Facebook’la, teknik hizmet kullanımından dolayı yurtdışında Hubspot’la, ortak sunucu kullanımından dolayı şirketimizin yurtdışında bulunan merkez sunucusuyla paylaşılacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Başvuru formunda verdiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için sınırlı olarak sms-mailing hizmeti aldığımız veri işleyen iş ortağımıza ve Google, Facebook’a aktarılması, hizmet kullanımından dolayı yurtdışında Hubspot ile paylaşılması, ortak sunucu kullanımından dolayı şirketimizin yurtdışındaki merkez sunucusuna aktarılması açılarından KVKK Md.5/1 “Açık rıza alınması” hukuki sebebine dayanılarak,

Çağrı merkezi görüşme kayıtlarının tutulması ve çağrı merkezi hizmeti aldığımız veri işleyen iş ortağımıza aktarılması açısından KVKK Md.5/2(f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak,

Alfa Kağan Özel Eğitim Hizmetleri Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda otomatik yollarla, başvuru formu doldurmak suretiyle basılı kopya (hardcopy) olarak otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

 

 1. KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ:

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verileri

 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRENCİ ADAYI AÇIK RIZA BEYAN METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Alfa Kağan Özel Eğitim Hizmetleri Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Buna göre,

öğrenci aday formu doldurmak suretiyle şirkete ilettiğim kişisel verilerimin, ürün ve hizmetler ile bana özel kampanyalar hakkında e-mail, SMS, sosyal medya ve online reklamlar yoluyla iletişime geçilmek amacıyla işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacıyla sınırlı kalmak koşuluyla kullanılmasına ve kanunda belirtilen süre zarfında saklanmasına tamamen özgür irademle açık rıza vermeyi kabul ediyorum.

Haber Bülteni

En son haberlerimizi ve size özel indirimlerimizi
kaçırmamak için haber bültenimize abone oldun.

İletişim Bilgilerimiz

Web Tasarım : MAS Dizayn